• Investor Relations
  • Karriere

Entreprise

Vi samarbeider nært med kundene våre og andre parter i prosjektene våre, uavhengig av om avtaleformen er totalentreprise, utførelsesentreprise eller samspill.

Jo tidligere vi kan komme inn i prosessen, desto større nytte kan du som kunde dra av vår lange erfaring. Sammen kan vi optimere logistikk- eller industrianlegget ut fra flere parametere. Hvordan utnytte arealet best mulig? Hvilket utstyr kreves for at virksomheten skal fungere både i dag og på sikt? Hvilke merverdier kan en miljøsertifisering tilføre? Gjennom samarbeid finner vi den beste måten å drive prosjektet fremover på mot fastsatte mål angående utforming, kvalitet, tid og økonomi.

Ledelsessystemet vårt er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 og sikrer at kvalitets- og miljøkrav til bygget oppfylles.

Altomfattende konsept for samspill/partnering

Vi ser store fordeler med samspillsentrepriser som innebærer at bestiller, entreprenør, konsulenter og underentreprenører har en felles organisasjon, arbeider mot felles fastsatte mål med transparens med hensyn til økonomien, samt at de har et felles risiko- og mulighetsarbeid. Arbeidsmåten gir økt trygghet for alle parter og rom for større fleksibilitet enn en tradisjonell entreprise.

Kontakt oss gjerne, så forteller vi mer