• Investor Relations
  • Karriär

Miljöcertifiering och gröna val

Genom en miljöcertifiering säkerställs en rad kvaliteter i byggnaden kopplade till materialval, innemiljö, resursanvändning och påverkan på närområdet. En miljöcertifiering underlättar även arbetet med rapportering enligt EUs taxonomi. Ytterligare en stor fördel är att såväl banker och andra kreditinstitut som investerare i allt högre grad styr mot ”gröna” placeringar, det blir helt enkelt lättare att attrahera kapital.

Inom LC har vi stor erfarenhet av att arbeta med miljöcertifieringar, såväl enligt Miljöbyggnad som Breeam men också NollCO2, och vi lotsar projektet mot uppsatta mål från projektering fram till avslutad certifiering.

Som alternativ, eller komplement, till miljöcertifiering kan vi erbjuda en rad gröna optioner. Idag väljer de allra flesta av våra kunder att installera solceller på taket. Vi kan också erbjuda ytterligare åtgärder kopplade till minskad energianvändning som bergvärme eller energiklass A på byggnaden. I några projekt har vi installerat utrustning för insamling av regnvatten som sedan används till fordonstvätt eller toalettspolning.

Då de byggnader vi uppför tar stor markyta i anspråk är det viktigt att värna om den biologisk mångfalden i närområdet. Genomtänkta planteringar, grönytor, dagvattendammar eller att lägga sedum på en del av taket är exempel på åtgärder som ger positiv effekt.